An algebra problem by Utkarsh Yadav

Algebra Level pending

If x= (√(a+2b) +√(a-2b))/(√(a+2b)-√(a-2b)) , then evaluate bx^2-ax+b.

×

Problem Loading...

Note Loading...

Set Loading...