An algebra problem by Harish Yadav

Algebra Level 3

If \(2^x=3^y=36^{-z}\), then find the value of \(\frac{2}{x} +\frac{2}{y} +\frac{1}{z}\).

Assume that \( x, y, z \neq 0 \).

×

Problem Loading...

Note Loading...

Set Loading...