An algebra problem by abhishek alva

Algebra Level 3

\[\large \sqrt[3]{2+\sqrt 5}+\sqrt[3]{2-\sqrt 5} =\, ? \]

×

Problem Loading...

Note Loading...

Set Loading...