Algebra problem #91827

Algebra Level 1

Simplify

\[ 1 - \frac{1}{1 - \dfrac{1}{1-x}}. \]

×

Problem Loading...

Note Loading...

Set Loading...