its easy!

Algebra Level 3

\(\frac { 1 }{ x+1 } +\frac { 2 }{ y+2 } +\frac { 2006 }{ z+2006 } =1\\ find\\ \frac { { x }^{ 2 } }{ { x }^{ 2 }+x } +\frac { { y }^{ 2 } }{ { y }^{ 2 }+2y } +\frac { { z }^{ 2 } }{ { z }^{ 2 }+2006z }\)

Assume that \( (x^2+x)(y^2+2y)(z^2+2006z) \neq 0 \).

×

Problem Loading...

Note Loading...

Set Loading...