An algebra problem by Karthick Shiva

Algebra Level 3

\[\large{ \left( \frac{2 + \sqrt{3}}{\sqrt{2} + \sqrt{2+\sqrt{3}}} + \frac{2 - \sqrt{3}}{\sqrt{2} - \sqrt{2-\sqrt{3}}} \right)^2 } = \, ?\]

×

Problem Loading...

Note Loading...

Set Loading...