An algebra problem by Mohammad Khaza

Algebra Level 1

If xy=2x-y=2 and xy=63xy=63, what is the value of x2+y2x^2+y^2?

×

Problem Loading...

Note Loading...

Set Loading...