An algebra problem by Raghav Rathi

Algebra Level 3

Find the solution set of \(x\) satisfying \(x^3 + 1 = 2\sqrt[3]{2x-1} \).

×

Problem Loading...

Note Loading...

Set Loading...