Problem No. 46

Algebra Level 3

If \(x=\sqrt{2013-yz}, y=\sqrt{2014-zx}\) and \(z=\sqrt{2015-xy},\) find \((x+y)^{2}+(y+z)^{2}+(z+x)^{2}\)

×

Problem Loading...

Note Loading...

Set Loading...